Alex with Peter Lee, Feng Li, Jianjun Deng, Mengqi Deng